Altijd hulp

Soms zijn er wel eens problemen bij het downloaden van een boek. Vooral iPad geeft nog wel eens moeilijkheden door de afwijkende manier om bestanden op te slaan. Meer info bij de FAQ.Ben je de link kwijt, en heb je betaald, dan krijg je altijd gratis een nieuwe link. Mail ons maar en vertel over welk boek het gaat.

Tuininformatie

Onze overgrootvader was al in 1750 actief als tuinman op een borg in Groningen. De vader van Rob (opa van Modeste) begon in de jaren twintig van de vorige eeuw met het geven van tuinvoorlichting in boeken en voor de radio. Opa had ook winkels en kassen in Bussum en Hilversum. Rob nam het schrijven over in 1965 en tien jaar later begon bij een publieke modeltuin in Lunteren. Modeste is heel bekend geworden met haar bloemenfoto's en zij heeft ook tientallen boeken gepubliceerd.

E-boeken in eigen beheer

Steeds meer schrijvers besluiten hun boeken in eigen beheer te maken, e-boeken dus. Direct van schrijver naar lezer, dit is mogelijk geworden door de nieuwe media. Heel fijn voor de consument, die nu stukken goedkoper uit is (schrijvers die ook boeken willen maken volgens ons systeem kunnen zich melden voor een cursus).

'Handige' boeken

Onze e-boeken op pdf-formaat zijn zo handig omdat je ze overal bij de hand kunt hebben. Zo kun je snel even wat opzoeken als je in de tuin bezig bent. Gebruik altijd een PDF-reader, zoals de nieuwe Acrobat Reader DC. Installeer die (gratis) op je pc. Je kunt dan gebruik maken van de Acrobat Cloud en zo het boek bekijken op je tablet, smartphone, enz. Is dat handig of niet?

Moestuinieren

Zelf groente kweken is een fijne hobby. Zo krijg je de échte smaak weer terug. Ook heel belangrijk voor je kinderen. Dat ze niet gaan denken dat fast food de norm is!

Welkom bij HerwigGarden

Modeste en Rob Herwig maken zelf e-boeken met tuininformatie. Door onze bijzondere formule ontvangt u heel veel informatie voor heel weinig geld. Er zijn nu 4 boeken klaar, u kunt ze gratis inzien en ook kopen voor rond de 4 euro. Hieronder staan ze:

 

1. Moestuin e-boek. Alles over zelf groenten en kruiden kweken.

2. Borderplannen. Hoe ontwerp je zelf een mooie beplanting op kleur.

3. Tuinieren in Negen Seizoenen. Volg de natuurlijke seizoenen.

4. Vijvers Helder Houden. Hoe kom je van die vieze algen af?

Een 'handig' boek

Want je kunt het overal bij de hand hebben. Op je smartphone, je tablet. Want dit is geen gescand e-boek, maar een boek dat speciaal is ontworpen om makkelijk te kunnen lezen op kleine schermen. En op een groot scherm zet je gewoon 2 of 4 pagina's tegelijk. En het PDF-formaat is op werkelijk álle apparaten te lezen. Met Acrobat Reader bijvoorbeeld. Dus veel handiger dan een ePub boek. 

Het aller-handigste is uiteraard de prijs, 3,99 voor zo'n uitgebreid naslagwerk, dat is ongekend. U kunt eerst kijken of u het een aardig boek vindt door het demoboek van ruim 100 pagina's gratis te downloaden.

Bevalt het, dan kunt u hier het complete boek kopen en eenmalig veilig downloaden voor de prijs van € 3,99. Precies 900 pagina's, 500 mooie foto's en 67 MB. Dat is 6 cent per MB, vergelijk dat eens met andere e-boeken!

Doe gauw die veilige en gratis download en bekijk het boek. Zijn er problemen met de download van het gekochte boek? Kijk op FAQ, wij helpen u altijd!


Algemene Voorwaarden voor webwinkel HerwigGarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Dag: kalenderdag;
4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Modeste Herwig Garden Pictures bv 
Mariastraat12, 3762 CW SOEST;
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 321 223 97
Btw-identificatienummer: NL 8177 49627 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.    Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.    Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van verzending;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
7.   Het aanbod geldt alleen voor de consument die voor het aanbod heeft betaald en door aanvinken
      van de algemene voorwaarden zich akkoord heeft verklaard met het aanbod. Het kopiëren van
      door de verkoper geleverde artikelen is alleen toegestaan voor eigen gebruik. Doorleveren aan
      derden is uitdrukkelijk verboden

Artikel 5 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.    Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.    Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.    Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3.    Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.    De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.    De garantie geldt niet indien:
o    De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o    De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
o    De consument de geleverde producten aan derden ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4.    Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4.    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
5.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2.    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

HerwigGarden is de verkoop-website van Modeste(dochter) en Rob (vader) Herwig (1935-2022).
Beiden zijn auteur en fotograaf van boeken over tuinieren, verkocht in meer dan 20 landen in een oplage van ruim 10 miljoen exemplaren. Nieuwe boeken zullen in de vorm van e-boeken worden gemaakt in eigen beheer.

 

 

Rob begon zijn carrière als tuinboekenschrijver bij het damesblad Margriet. Daarna ging hij ook voor andere uitgevers werken die zijn boeken ook naar het buitenland brachten. In Lunteren maakte hij zijn bekende Modeltuinen. Na zijn pensionering is hij You Tube filmpjes gaan maken en nu dat nieuwe e-boek. Hij overleed in 2022.

 

Modeste deed eerst een studie Nederlands en ging daarna het vak leren bij haar vader in zijn bekende Modeltuinen te Lunteren. Samen organiseerden zij tuinbeurzen die druk bezocht werden en samen maakten zij ook een aantal papieren boeken. Modeste is specialist in het ontwerpen van beplantingen. 

 

HerwigGarden staat als volgt geregistreerd:
Modeste Herwig Tuin Tekst Beeld
KvK nummer 67316867

Wij plaatsen geen cookies op uw computer. Wij noteren geen naam, adres en woonplaatsgegevens. Wij hoeven uw telefoonnummer niet te weten.

Uw mailadres hebben wij alleen nodig om u de link voor een veilige en eenmalige download van het gekozen boek te zenden.

En misschien gebruiken wij uw mailadres nog een keer om een herdruk of een nieuw boek aan te kondigen. Uw mailadres wordt niet geleverd aan derden.

Hebt u nog vragen over privacy wilt u ons dan mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FAQ (Frequently Asked Questions) ofwel Vaak Gestelde Vragen.  

 

Vraag: Ik heb een boek gekocht, betaald en gedownload. Maar toen is er iets misgegaan en nu is het boek opeens weg. Wat te doen?

Antwoord: Je hebt drie kansen gehad om het boek te downloaden binnen een termijn van twee dagen. Maar er kan altijd iets verkeerd gaan en het hoeft heus niet aan jou te liggen. Maar niet getreurd, wij helpen natuurlijk. Stuur ons een mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en vertel met welk boek je problemen hebt. Als je betaald hebt dan krijg je altijd een nieuwe link van ons. Zeg tegen je mailbox 'links toestaan' en sla het boek meteen op in het vaste geheugen van je computer, tablet of phone. Daar blijft het eeuwig van jou.

 

V. Ik heb het boek gekocht en betaald en nu gebeurt er verder niets. Waar is die link nou?

A. De link om het boek te downloaden is gestuurd naar het mailadres dat je zelf bij de bestelling hebt opgegeven. Ander mailadres gebruikt wellicht? Of is de mail bij de spam terechtgekomen? Is de link echt nergens te vinden en heb je wel betaald, mail ons en je krijgt een nieuwe link. Zeg er even bij om welk boek het gaat.

 

V. Ik heb het boek gedownload op mijn iPad en nu verschijnt de eerste bladzijde op het scherm. Maar ik denk niet dat het boek al is opgeslagen, wat moet ik doen?

A. Zodra die eerste pagina op het scherm verschijnt zie je rechtsboven een oranje balkje met 'open in iBooks'. Soms verschijnt dat balkje maar heel even, je moet er echt met je vinger bovenop zitten. Tik het aan en je boek is opgeslagen. 

 

V. Ik heb het boek gekocht en opgeslagen op mijn computer. Nu wil ik aan al mijn vrienden en kennissen een kopie geven. Kan dat?

A. Dat kan wel, maar je snapt vast dat wij dat niet leuk vinden. Je kopieert ook geen gedrukte boeken om ze vervolgens te verspreiden. Dat is diefstal. Maar in dit geval is het veel gevaarlijker: je bent nu de controle over het boek kwijt. Door de verspreiding kan het in verkeerde handen komen, die kunnen spyware in het boek bouwen en er heel rare dingen mee doen zoals bankrekeningen leegroven. Ondertussen blijf je verantwoordelijk want we kunnen in het boek altijd de oorspronkelijke koper terugvinden. Niet doen dus voor die paar centen, die vrienden kunnen het zelf ook wel betalen. Juist daarom hebben wij de prijs zo super redelijk gemaakt. Meer over dit onderwerp in de introductie van het boek, op blz. 2.

 

V. Ik probeer met iDEAL te betalen maar zodra ik de naam van mijn bank heb gekozen kan ik niet verder.

A. Betaalsystemen van banken vertonen regelmatig storingen. Over het algemeen worden deze snel opgelost. Grote kans dus dat je na enige tijd wachten wél kunt betalen. Blijft het probleem zich voordoen dan is er wellicht iets anders aan de hand en kun je ons even mailen. Wij proberen dan een oplossing te vinden. 

 

 

V. Ik wil het boek graag op legale wijze cadeau doen aan een vriend of kennis. Kan dat?

A. Dat kan heel goed. Koop het boek nog een keer en als je de mail met de link ontvangt, stuur die mail meteen door (forward) naar de begunstigde. Zet er wat tekst boven maar raak de link niet aan. De ontvanger kan de eenmalige link nu gebruiken voor het downloaden en komt zo in het bezit van het boek. Het boek komt nu ook op zijn of haar naam te staan.

 

V. Ik heb het boek gedownload en opgeslagen op mijn desktop of mijn laptop. Maar nu wil ik het overbrengen naar mijn iPad. Hoe moet dat?

A. Met iTunes kun je het bestand van het boek naar je tablet kopiëren. Daarvoor moet je wel eerst de Adobe Reader app downloaden op je iPad.

Vervolgens moet je iTunes installeren op je pc. Via dit programma kun  je nu de pdf overzetten naar naar je tablet. Kijk in de handleidingen of Googel op dit probleem en je ziet de oplossingen.

 

V. Ik heb geen iPad, maar een Samsung. Hoe gaat het overzetten dan?

A. Samsung heeft een ander operating systeem, Android. En dat werkt bijna net zo als op de pc. Met een (bijgeleverd) kabeltje kun je de Samsung aan je pc verbinden. In de verkenner van de pc zie je dan meteen de Samsung (meestal het codenummer). Openklikken en je zie de filestructuur. Maak een nieuwe map 'Boeken' aan op je Samsung en kopieer de pdf van je boek daar naar toe. Op andere Android toestellen gaat het natuurlijk precies zo.

 

V. Waarom zit er aan het eind van het boek geen handige index?

A. Die is er wel, maar in een PDF werkt dat een beetje anders dan in een gedrukt boek. Als je het boek leest in een PDF-reader dan heb je de beschikking over diverse functies, zoals op woorden zoeken en de structuur van het boek bekijken. PDF-readers zijn gratis, vaak zijn ze al op je computer geïnstalleerd en zo niet, dan kun je ze makkelijk downloaden en installeren. Bekende PDF-readers zijn Acrobat Reader, Foxit, Nitro, maar ook Internet Explorer kan als PDF-reader worden gebruikt.

Als je de file van het boek wilt openen, klik dan met de rechter muisknop op de file en kies voor 'openen met'. Dan verschijnt een lijstje en waarschijnlijk staat daar al een PDF-reader bij, zoals Acrobat. Klik daar op en het boek opent met de reader.

Er zijn PDF-readers voor desktops, laptops, tablets, smartphones en E-readers. Ze zijn er voor Microsoft, Mac, iOS, Android. Aan de linkerkant of onderaan het scherm kun je miniatuurtjes van de pagina's oproepen of een boomstructuur van het boek. Met Ctr+F5 kun je een zoekvenster openen waar je een woord kunt intikken. Of je moet het zoeksymbool aanraken of op de verrekijker klikken, dat wijst zich vanzelf. Veel succes!

 

V. Wanneer komt er een papieren versie van het boek?

A. Nooit. Een papieren versie zou minstens 8 keer zo duur zijn, dat vinden wij niet realistisch.

 

V. Ik lees net in NRC Handelsblad dat uitgevers kunnen meekijken en data kunnen verzamelen wanneer ik een e-boek leesDoen jullie dat ook?

A. Ons e-boek is een PDF, ander systeem dus. Wij maken de PDF-file en die kun je downloaden. Daarna is er geen enkel contact meer met die PDF, die is van de koper. Technisch kan het gewoon niet. Wij kunnen alleen zien welk e-mail adres een boek heeft gekocht, we noteren ook geen straat, woonplaats, telefoon. Tenzij je dat zelf wilt. En alleen bij iDEAL betaling krijgen wij een naam en voorletters te zien. Meer niet.

 

E-boek Moestuin door Rob Herwig

 

Het Moestuin e-boek is veel handiger in gebruik dan een papieren boek. Want je kunt het overal bij je hebben, het past ook uitstekend op je smartphone of je tablet. En als je online bent kun je meteen de talloze YouTube filmpjes bekijken die aan het boek gekoppeld zijn.

Ook zeldzame en nieuwe groenten zijn in het boek besproken, net als kruiden en kleinfruit zoals aardbeien, frambozen. Bekijk rustig eerst de demo, dan raak je wel overtuigd denken wij, daarna kun je het boek voor een spotprijs kopen. Velen gingen je al voor en we krijgen enthousiaste reacties. Meer details hieronder. Koop bij voorkeur de 4e druk 2021, voor 4,99.

De demo inzien, 4e druk (Acrobat Reader moet INGESCHAKELD zijn.)
De demo inzien, 3e druk (Acrobat Reader moet INGESCHAKELD zijn.)

Het boek kopen (4e druk)
Het boek kopen (3e druk)

 

 

Inhoud

 

Introductie en handleiding

Inleiding

     is het veel werk?

     manieren van tuinieren

     inrichting van de moestuin

     grondbewerking

     zaaien, stekken, enten, enz.

     onderhoud

     gewasbescherming

     smaak

Blad- en steelgewassen

Vaste koolsoorten

Blad- en steelkool

Knol- en wortelgewassen

Peulvruchten

Vruchtgewassen

Ui-achtigen

Gebleekte gewassen

Keukenkruiden

Kleinfruit

Nawerk

     fit blijven door tuinwerk

     bodemkennis

     hoe werkt een plant

     voedsel voor planten

     teeltwisseling, combinaties

     gereedschap

     hulpmiddelen voor het kweken

     water geven

     groenten onder glas

     oogsten en bewaren

     voedingswaarde van groenten

     naamgeving van planten

     ziekten en plagen, lijst

     zaaikalender

Een laatste woord

 

 

Borderplannen door Modeste Herwig

De inspirerende borders in dit e-boek bestaan echt en zijn voor een deel te bekijken in opengestelde tuinen. Je ziet er een representatief deel van de border terug in de plattegrond, zodat je dit kunt overnemen in je eigen tuin. Dankzij de 20 ontwerpen van gerenommeerde tuinontwerpers leg je zelf eenvoudig een prachtige nieuwe border aan.

In het inleidende gedeelte lees je meer over het ontwerpen van een border, achterin is een praktisch deel opgenomen over aanleg en onderhoud.

Met veel linkjes naar interessante weetjes, planten en praktische filmpjes.

Het Borderplannen e-boek heb je altijd bij de hand, het past uitstekend op je smartphone, tablet en computer.

De demo inzien (Acrobat Reader moet INGESCHAKELD zijn.)

De demo downloaden

Het boek kopen 

Inhoud

*Introductie

*Inleiding

        -vorm en maat van de border

        -de juiste plek

        -de plantenkeuze

        -kleurgebruik

        -stappenplan

*Border 1. Bordertuin

*Border 2. Border in roze en blauw

*Border 3. Voorjaarsborder in wit en blauw

*Border 4. Border rood en violet

*Border 5. Border in warme terratinten

*Border 6. Zomerborder in paars, violet en wit

*Border 7. Schaduwborder in geel, wit en blauw

*Border 8. Kruidenborder met lavendel

*Border 9. Rozen en bladplanten

*Border 10. Engelse border

*Border 11. Vlinderborder

*Border 12. Bijentuin in blauw en wit

*Border 13. Romantische border

*Border 14. Hot border

*Border 15. Onderhoudsvriendelijke border

*Border 16. Seizoenenborder

*Border 17. Spiegelborders

*Border 18. Nazomerborder in wit, roze en oranje

*Border 20. Wow-border

*Praktisch gedeelte – nawerk

Aanleg

        -De grond, bodemverbetering, bemesting, compost

-Water geven

        -Het planten

Onderhoud

        -Voorjaarsschoonmaak

        -Onkruid en ziekten

-Steunen en knippen

        -De ontwikkeling van een border

Nawoord

 

 

Negen seizoenen zijn het

Die vier seizoenen hebben we wel aardig bedacht, maar in de tuin trekken de planten zich daar weinig van aan. Ik zie duidelijk negen seizoenen en wanneer je die volgt dan kun je met meer succes je tuin beplanten.

Ik heb gezocht naar bijzonder mooie tuinplanten, gewassen waarmee je je tuin mooier kunt maken dan die van de buurman. Planten die ik zelf met veel succes heb gekweekt. Planten die het doen.  Planten voor fijnproevers. Ik vertel ook waar je ze kunt kopen: belangrijke en betrouwbare leveranciers zijn gelinkt, je kunt daar zo bestellen bij de webshop.

In elk seizoen zijn ook werkjes vermeld die je dan het best kunt uitvoeren. Niet alleen de bekende klusjes, maar ook zaken die waar je wellicht nog nooit aan gedacht hebt maar die wel belangrijk zijn.

Aan het eind van dit boek staan nog tabellen met bloeiende planten, gerangschikt per seizoen waarin ze beginnen te bloeien.

De demo inzien (Acrobat Reader moet INGESCHAKELD zijn.)

De demo downloaden

Het boek kopen

 

Inhoud

 

Introductie

Woord vooraf

Inleiding Hoe de seizoenen ontstaan - Het klimaat - Niet overal hetzelfde klimaat - De negen seizoenen - Hoe je dit boek kunt gebruiken - Hoe kom je aan de planten? - Waar de voorbeelden vandaan komen - Mijn eigenwijze opmerkingen

1. Begin van het tuinseizoen Januari, februari, maart - Wat is een naaktbloeier? - De toverhazelaar - Vroege bolletjes - Het kronkelt en bloeit met gele staartjes - Een heerlijk geurend viooltje - Is de Camellia winterhard?

   Werkjes in januari-februari-maart Na de winter jeuken mijn handen - Struikjes die compact zijn - Struikrozen afaarden - Rozen snoeien - Clematis snoeien - Waar moet je snoeien? - Natte plekken in de tuin - Groene aanslag op tegels - Bodembedekkers mooi vlak houden

2. Drukste tijd in de tuin In april gebeurt alles tegelijk - Tulpen en hyacinten ken je wel - Altijd plek voor een beverboom - De rijke pracht van sierkersen - Bescheiden plant met blauwe bloemen - Veel witte bloempjes

   Werkjes in april Ik wil een echt mooi gazon - Nu weer losmaken - Nu voedsel geven - Opknapbeurt voor de vijver - Piepers telen zonder werk - Zelf zaaien is niet moeilijk - Wat verstaan we onder 'mulching'? - Mooie balkonbakken zonder zorgen

3. Nu is het volop lente Mei tot 21 juni - Niet alle Euphorbia's zijn winterhard - Hoezo 'sneeuwbal'? - De sterkste azalea's - De meeste toortsen zijn tweejarig - Grote rodo's - Vroege en late Clematis - Er zijn ook kleine seringen - De juiste blauweregen - Geranium is niet wat iedereen denkt

   Werkjes in de late lente Rijshout steunt vaste planten - Waterplanten zijn snelle groeiers - Als plantjes dorst hebben - Hagen goed knippen - Gazon zonder onkruid - Omgaan met kuipplanten - Rodo wordt veel te groot - Je kunt de boom in - Zo kom je goedkoop aan plantjes

4. De zomer begint Pas na de langste dag begint de echte zomer - Bladplanten zijn onmisbaar - Wat is een tuin zonder rozen? Bodembedekkers sparen veel werk - Het allerkleinste tuintje - De mooiste klimplanten

   Werkjes in de voorzomer Een mooi gazon is altijd vlak - Iedereen wil een heldere vijver - Onkruid steekt de kop op - Klimmers die steun nodig hebben - Midden in de zomer snoeien, moet dat?

5. Vakantietijd Maar de tuin heeft geen vakantie - Een mooie border is de bekroning van je tuin - Aan het werk - Vaste planten voor een zonnige juliborder - Vaste planten voor de halfschaduw - Wat planten we in en rond de vijver? - Clematis behoort tot de mooiste klimplanten - Bollen die in de zomer bloeien

   Werkjes in hoogzomer Klimrozen verzorgen - Help... beestjes! - Roos mag niet wild worden - Borderplanten die een steuntje nodig hebben - Gras in buurmans tuin is altijd groener

6. Zomer nog lang niet voorbij Ook al worden de dagen snel korter.. - De augustusborder - Planten voor de schaduw - De planten - Hortensia's zijn bijzondere planten - Ze leven slechts kort - Zelf opkweken - Mengen vaste planten - Eenjarige border

   Werkjes in de late zomer Mest is heel best - Welke mest? - Je hebt maar één rug - Een grote tuin met weinig onderhoud - De grote truc - Rozen terugknippen - Ook 's avonds een mooie tuin - Armaturen

7. Alles gaat rustig rijpen Nu volgt een mooie, rustige tijd in de tuin - Vastge planten die in september gaan bloeien - Aparte struiken voor september - Siergrassen blijven heel lang mooi - Grassentuin - De ideale haag - Rozen kiezen doe je in september

   Werkjes in de nazomer Zelf stekken - Winterstek neem je niet in de winter - Andere manier - Vorming van wondweefsel - Zo maak je een mooi gazon

8. Nog lang niet voorbij Mijn favoriete seizoen - De gouden tinten van de herfst - De laatste bloemen van het jaar - Rijpe vruchten geven de herfst kleur - Giftig, maar bijzonder mooi

   Werkjes in de herfst Voorbereiding op winter en lente - Sneeuw kan schade veroorzaken - Reigers zijn snoepers - Vroege bolletjes moeten nu de grond in - Bamboe heeft een hekel aan droge lucht - stamrozen kunnen zomaar doodvriezen - Spitten hoef je niet zo vaak - Vijver mag niet dichtvriezen - Bomen en struiken verplanten - In slechte grond kunnen planten niet groeien - Gratis planten - Wat zijn 'afleggers'? - Gazon moet vrij van blad blijven - Fuchsia's overwinteren

9. Even uitrusten Winterrust, nieuwe plannen - Aandoenlijk mooie kerstrozen - Zoek de goede tuinontwerper - Aan de stam kent men de boom - Wat doen we met de mahoniestruik? - Een bijzondere tuin - De heidetuin is 'uit' - Ze blijven altijd groen

   Werkjes in de winter Help, mijn haag wordt te breed - Klimrozen snoeien - Vormt de boom zichzelf? - Is bloeden erg? - Test je grond - Compost zelf maken - Een trap in de tuin - De trapformule - Funderen is belangrijk - Zelf bestraten - Hoogteverschillen maken - Palen zetten - De beste vijverconstructies - Betonnen vijver met dakbedekking - Folievijver met rechte wanden - De kant-en-klaar polyester vijver - Tuinieren op niveau - De mooiste schutting - Nekt de klimmer de boom?

Overzichten Per seizoen zijn planten vermeld die vooral door hun bloei opvallen en die in dat seizoen bloeien of beginnen te bloeien

Verantwoording

 

 

Nu krijg je eindelijk eens uitgelegd hoe het komt dat er steeds weer algen in het vijverwater willen groeien. Wat gebeurt daar allemaal voor geheimzinnigs onder water? Het zijn chemische processen waarin bacteriën een grote rol spelen. In dit boek wordt het allemaal haarfijn uitgelegd. En daarna lees je wat je kunt doen om de processen zó te laten verlopen dat het water helder blijft. Ook als er aardig wat vissen in de vijver rondzwemmen.

En die zwemvijvers dan, daar zijn toch ook heel wat problemen mee? Ook die worden behandeld, wat kun je er aan doen en vooral: hoe kun je natuurlijk ogende zwemvijvers zó inrichten dat je altijd helder water hebt.

De demo inzien (Acrobat Reader moet INGESCHAKELD zijn.)

De demo downloaden

Het boek kopen

 

Inhoud

 

01. Water in kleine en grote tuinen
02. De beste plek voor een vijver
03. Heldere vijvers beter en mooier
04. De beste vijverconstructies
05. Vijver vullen met water
06. Waterkwaliteit, waterwaarden
07. De stikstofcyclus
08. Algen, de grote vijand
09. Filters
10. Water voedselarm maken
11. Pompen en leidingen
12. Beplanting van de vijver
13. Omgang met vissen
14. Onderhoud van vijvers
15. Grote schoonmaak
16. Reparaties aan de vijver
17. Zwemvijvers helder houden

 

 

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Boek inzien of kopen?

Ga naar de pagina van het boek om het te bekijken, de gratis demo te downloaden of het complete boek te kopen.


Moestuin e-boek
Borderplannen e-boek
Tuinieren in negen seizoenen
Wonen in Frankrijk

Vijvers helder houden

Tuinworkshops

Vanuit een passie voor tuinen en planten biedt Modeste Herwig workshops aan voor tuinliefhebbers en tuinontwerpers.

Klik hier voor meer informatie over de workshop Seizoenenborder, Ontwerp je eigen tuin, Tuinplantenkennis, Tuinfotografie en Macrofotografie.

Bekijk het filmpje waarin Modeste haar tuin laat zien en vertelt over de tuinworkshops.

Hier vind je het fotoarchief van Modeste, je kunt veel tuinideeën opdoen en duizenden plantenfoto’s bekijken.